Slotwijziging 2019

1. Begrotingssubsidies

1. Begrotingssubsidies

STAAT VAN BEGROTINGSSUBSIDIES 2019
Wijzigingen Slotwijziging 2019

Progr.

Omschrijving

Bedrag 2019

2

Landelijk gebied

1.403.349

Dutchuncle.tv

15.000

Gemeente Amersfoort - Groen doet goed

16.600

Gemeente Barneveld

47.621

Gemeente Houten

16.600

Gemeente Woerden

16.600

Gemeente Zeist

16.600

Natuurlijk Utrecht

16.600

Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

400.000

Gebiedscoöperatie O-gen

488.500

NMU

369.228

3

Bodem, water en milieu

540.000

De Health Hub Utrecht (HHU)

25.000

Natuur en Milieu Federaties

425.000

Omgevingsdienst Regio Utrecht

90.000

4

Economie en energie

570.500

Gemeente Houten - RODS

238.000

Staatsbosbeheer/Natuurmonumenten - RODS

300.000

Protospace

12.500

International Talent Community

20.000

6

Cultuur en erfgoed

211.500

BISC

99.000

Kunst Centraal

15.000

Omroepvereniging BNN VARA

8.500

Vereniging Nationale Jeugdraad

3.000

Stichting Bevrijdingsfestival Utrecht

50.000

Landschap Erfgoed Utrecht

28.000

STAMU

8.000

Totaal

2.725.349

Toelichting

Programma 2

Dutchuncle B.V.
De televisieserie Keuken van Utrecht brengt het landleven in de provincie in beeld en vertelt het verhaal achter Utrechtse streekproducten. Dit programma versterkt de relatie tussen producent en consument in de provincie Utrecht en geeft daarmee invulling aan de doelen van de Landbouwvisie op het thema verbinding tussen stad en land.

Gemeente Amersfoort, gemeente Houten, gemeente Woerden, gemeente Zeist, Natuurlijk Utrecht
Groen doet goed: Betreft bijdragen voor projecten die tot doel hebben kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar in de natuur te brengen. Deze aanpak is een uitwerking van pijler 3 “Beleven en betrekken” van de Natuurvisie.

Gemeente Barneveld
De gemeente Barneveld vraagt namens diverse gemeenten en andere stakeholders subsidie voor het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van de regio’s FoodValley en Amersfoort door de uitvoering van het programma Vrijkomende Agrarische Bebouwing. Vanuit dit programma worden o.a. nieuwe kleinschalige experimenten uitgevoerd, wordt gekeken welke quick wins uit de werkwijze van de provincie Gelderland in Utrecht geïmplementeerd zouden kunnen worden en er worden diverse afstemmings- en communicatieactiviteiten georganiseerd. De provincie Utrecht subsidieert € 47.621, 14% van de totale kosten van het programma.

Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Er wordt een begrotingssubsidie verstrekt aan de stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug voor de structurele basiskosten (menskracht in de werkorganisatie) en de projectkosten die gezamenlijk bijdragen aan het realiseren van de integrale NP-ambities:
1) natuur, landschap en cultuurhistorie beheren, behouden en ontwikkelen
2) vergroten van de beleving en toegankelijkheid
3) efficiënte en effectieve wijze van toezicht en handhaving
4) versterking van het merk Nationaal Park
5) een groeiende economische basis voor natuur, landschap en erfgoed en
6) Uniek Nationaal Park.
De provincie financiert 50% van deze kosten (800.000 per jaar) gedurende 2 jaar.

De pro Gebiedscoöperatie O-gen
De provincie Utrecht stelt eenmalig een transitievergoeding à € 488.500 beschikbaar aan de Gebiedscoöperatie O-gen voor de ontwikkeling van meerjarige programmaplannen, de uitwerking en implementatie van het nieuwe organisatiemodel en voor de overbrugging en instandhouding van de organisatie. Met deze transitievergoeding wordt O-gen in staat gesteld om haar huidige organisatie- en financieringsmodel te wijzigen conform de bouwstenen zoals aangereikt in het rapport ‘Samenwerken voor de vitaliteit en kwaliteit van het landelijk gebied in Utrecht-Oost’ opgesteld door Berenschot. Dit omdat de exploitatiesubsidie aan de Gebiedscoöperatie O-gen per 1 oktober 2019 is beëindigd.

NMU (Natuur & Milieufederatie Utrecht)
Met het project Duurzame Landbouw met Natuur willen de Utrechtse landbouw- en groene organisaties de ontwikkeling van de natuurinclusieve landbouw in Utrecht versnellen. Dit doen zij door het opstellen van 50 Duurzame Bedrijfsplannen voor agrarische ondernemers, het ontsluiten en gebruiken van monitoringsgegevens van flora en fauna en met een platform om kennis over en ervaringen met Duurzame Landbouw met Natuur te ontsluiten en actief te verspreiden binnen de agrarische sector.
Dit project geeft invulling aan de doelen en ambities van Landbouwvisie en de Samenwerkingsagenda Landbouw (SAL) én van de Realisatiestrategie Natuur.

Programma 3

De Health Hub Utrecht (HHU)
"De Health Hub Utrecht (HHU) kent inmiddels veel aangesloten partnerorganisaties. Van ziekenhuizen tot kennisinstellingen. Van gemeentes en provincie tot creatieve bureaus. En van zorginstellingen tot start-ups. Om alle professionals binnen deze organisaties, die zich op de een of andere manier bezighouden met innovatie samen te laten starten, is er behoefte aan een centrale ‘samenwerkplek’. Dit is de Health Hub Academy. Health Hub Academy is een doorlopend activiteitenprogramma, waarin ontmoetingen tussen HHU professionals worden georganiseerd. Ook vindt bundeling plaats van de vele kennis en kunde die aanwezig is bij zowel inwoners als professionals en bestuurders binnen HHU.
De drie Health Hub coalities Wijkgerichte Preventie, Digitale Transformatie en Aantrekkelijke Arbeidsmarkt worden door de Health Hub Academy versterkt en programmering vindt plaats in overleg met de partijen in de coalities. Zo wordt het netwerk verder vergroot en verstevigd, ontstaat een buitenboordmotor voor inhoudelijke samenwerking en een platform waardoor HHUnationaal en internationaal nog zichtbaarder wordt."

Natuur en Milieu Federaties
De provincie Utrecht heeft bij de meicirculaire 2019 een bedrag van € 425.000 ontvangen van het ministerie van LNV als decentrale uitkering. Dit is toegekend voor de uitvoering van het plan Koolstofverwaarding Veenweidegebieden, een project van de gezamenlijke natuur- en milieufederaties. Dit bedrag is afkomstig uit de Klimaatenveloppe 2019 voor de aanpak van bodemdaling. LNV heeft het geld  gelabeld aan het project van de gezamelijke natuur- en milieufederaties. Het project heeft als doel om een goed functionerende landelijke CO2 bank op te zetten voor de vrijwillige koolstofmarkt om projecten voor het terugdringen van de CO2 uitstoot in de veenweidegebieden te financieren en daarmee ook de bodemdaling tegen gaan en de biodiversiteit te stimuleren.   De provincie Utrecht zal de beschikbare middelen in 2019  via een begrotingssubsidie beschikbaar stellen aan de Natuur en Milieufederaties in Utrecht.  Over de resultaten en verantwoording zijn afspraken gemaakt met het miniserie van LNV. De Natuur en Milieufederaties zullen voor een bedrag van € 425.000 een projectvoorstel indienen bij de provincie Utrecht.

Omgevingsdienst Regio Utrecht (OdrU)
Informatieteam Asbestdaken en websitebeheer:  subsidie voor de inzet van de OdrU voor het Informatieteam en de activiteiten die de OdrU vervult voor bouw en beheer van  de website voor asbestdaken.

Programma 4 Economie en energie

Gemeente Houten
Subsidie voor de aanleg van het plan bos Nieuw Wulven in Houten.
Het betreffen Infrastructurele werken die de recreatieve mogelijkheden van het huidige bos Nieuw Wulven vergroten. Dit in het kader van de provinciale visie recreatie en toerisme 2020.

Staatsbosbeheer / Natuurmonumenten
Subsidie beheer recreatie om de stad (RodS) gebieden
De provincie Utrecht draagt structureel bij aan het beheer van recreatiegebieden. In 2019 ontvangt Staatsbosbeheer een bijdrage voor de gebieden Gagelbos, Nieuw Wulven en Hollandsche IJssel. Natuurmonumenten ontvangt een bijdrage voor de gebieden Wielrevelt en Klein-Limburg. In totaal gaat het om een bedrag van € 300.000.

Protospace
Stichting Protospace - een organisatie die zich toelegt op (advisering over) grootschalige innovatie en onderzoeksprojecten - krijgt een eenmalige subsidie van € 12.500 om in 2019 orde op zaken te stellen en het business plan voor 2020 en verder af te ronden. Vanaf 2020 moet stichting Protospace zelfstandig een financieel gezonde doorstart maken.

International Talent Community
In 2019 zal de International Talent Community (ITC) - een organisatie met als doel internationaal talent aan te trekken en te behouden voor de regio - opgaan in het in oprichting zijnde International Welcome Centre. Om de werkzaamheden tot aan de daadwerkelijke overgang te kunnen voortzetten, wordt een eenmalige subsidie van € 20.000 verstrekt voor 2019.

Programma 6 Cultuur en erfgoed

Bibliotheek Service Centrum (BiSC)
Door de uitbreiding van de provincie met de gemeente Vijfheerenlanden is ook het werkgebied van BiSC uitgebreid. De subsidie aan deze instelling wordt daarom verhoogd in 2019.

Kunst centraal
Door de uitbreiding van de provincie met de gemeente Vijfheerenlanden is ook het werkgebied van Kunst Centraal uitgebreid. De subsidie aan deze instelling wordt daarom verhoogd in 2019.

Omroepvereniging BNN VARA
Project Op weg naar het Lagerhuis: Het organiseren van de provinciale rondes van Op Weg naar het Lagerhuis door de VARA in samenwerking met de provincie Utrecht. Er doen hieraan 20 scholen en 300 jongeren mee uit de hele provincie. Tijdens de debatrondes worden ook een aantal provinciale stellingen behandeld. Daarnaast is er ook een speech wedstrijd voor de beste speaker. De vele juryleden, die ook door de VARA worden geworven, bestaan uit (oud) statenleden en bestuursleden en deelnemers van andere maatschappelijke organisaties. Winnaars van de provinciale ronde van Het Lagerhuis en de speech wedstrijd gaan door naar verdere rondes. De finale wordt op televisie door de VARA uitgezonden.

Vereniging Nationale Jeugdraad
Provinciale Jeugddebat 2019: Het Jeugddebat wordt door de Nationale Jeugdraad georganiseerd in elke provincie. De deelnemers doen niet als groep mee, maar als individu. Zij komen in vier groepen met andere jongeren terecht en moeten dus in staat zijn om samen te werken met vreemden. Doel is om een idee of stelling te verzinnen a.d.h.v. vier onderwerpen die de Jeugdraad samen met de provincie Utrecht overeen zijn gekomen en die aan elkaar en aan de juryleden, bestaande uit drie tot vier statenleden, te presenteren. Elke groep wordt bevraagd door de statenleden en de andere scholieren. Uiteindelijk wordt een oordeel geveld over de diverse ideeën of stellingen. Aan het einde kiest de NJR twaalf jongeren uit, gekozen op hoe goed men debatteert, met elkaar samen werkt, diversiteit van woonplaats, leeftijd en sekse. Deze twaalf jongeren gaan als representant van de provincie Utrecht door naar de landelijke ronde die in de Tweede Kamer wordt gehouden en waar zij tegenover ministers en staatssecretarissen komen te staan.

Stichting Bevrijdingsfestival Utrecht
Bijdrage bevrijdingsfestival Utrecht

Landschap Erfgoed Utrecht

Landschap Erfgoed Utrecht zal de structurele werkzaamheden die zij voor andere gemeenten verrichten vanuit de basissubsidie ook voor de nieuwe gemeenten in Vijfheerenlanden oppakken in 2019 en 2020. Het betreft taken op het gebied van ondersteuning van vrijwilligers en van erfgoedinstellingen, voor het opzetten van scholenprojecten en voor het meldpunt archeologie. Voor 2019 (28.000)komt dit bedrag hoger uit dan voor 2020  (15.000) gezien de eenmalige kosten voor inwerken in de nieuwe gemeente. Omdat het voor een deel gaat om structurele taken, zal voor de periode 2020-2023 bezien moeten worden of de exploitatiesubsidie verhoogd kan worden.

Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht (STAMU)
Het aangevraagde bedrag komt met name ten goede aan uitvoering van een onderzoek naar erfgoedbeleid van de nieuw samengestelde gemeente Vijfheerenlanden, het MEBUG onderzoek dat in 2018 al voor alle (destijds) Utrechtse gemeenten is uitgevoerd. Voor de periode 2020-2023 zal bezien moeten worden of de exploitatiesubsidie verhoogd moet worden.

ga terug