Slotwijziging 2019

1. Ruimtelijke ontwikkeling

1. Ruimtelijke ontwikkeling

Bijstellingen

Bijstellingen

Onderwerp

Hart van de Heuvelrug, grondexploitatie opnemen baten en lasten in begroting

Het programma Hart van de Heuvelrug/ Vliegbasis Soesterberg heeft een gesloten grondexploitatie. De investeringen in de gebiedsontwikkeling worden gedekt uit de opbrengsten binnen het programma. Tot nu toe stond het programma niet op de begroting van de provincie opgenomen maar onderdeel van de balans.  Bij de vaststelling van de jaarrekening 2017 is ditnaar aanleiding van de bevindingen van de externe accountant gecorrigeerd conform de regelgeving van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) en lopen de inkomsten en uitgaven via de exploitatie in programma 1. Via deze slotwijziging worden de inkomsten en uitgaven nu ook opgenomen in de begroting 2019.

Financiën

Financiën

Programmaverantwoording

Bijgestelde begroting

Realisatie

Prognose

Bijstellingen

Lasten

14.259

5.087

17.271

3.012

Baten

1.609

3.012

3.012

Saldo van het programma

14.259

3.478

14.259

0

Mutaties in de reserves

1.955

1.955

Beslag op de algemene middelen

12.304

3.478

12.304

0

schaal x € 1.000
Lasten € 17.271
Baten € -3.012
Saldo € 14.259
ga terug