Slotwijziging 2019

3. Bodem, water en milieu

3. Bodem, water en milieu

Bijstellingen

Bijstellingen

Onderwerp

Kasritmewijziging Impuls verbetering waterkwaliteit, verlaging lasten € 300.000

Bij de Kadernota 2019 is er € 1.175.000 toegekend voor Impuls verbeteren waterkwaliteit. Dit is onderverdeeld in een bedrag van € 900.000 voor een subsidieregeling en € 275.000 aan overige kosten. Bij de voorjaarsnota is het kasritme aangepast in 2018 € 50.000 (ongewijzigd), 2019 € 975.000, 2020 € 75.000 en 2021 € 75.000.  Inmiddels is duidelijk dat c.a. € 300.000 van de subsidies niet in 2019, maar in 2020 zullen worden verleend. Voorgesteld wordt om deze kastritmewijziging te effectueren via de reserve projecten en zo vanwege de looptijd van het project 'Impuls Verbeteren waterkwaliteit' t/m 2021, de niet bestede gelden beschikbaar te houden t/m 2021.

Onderwerp

Reserve (vaar)wegen, onttrekking reserve € 492.000

Voorheen was er binnen programma 3 budget voor vaarwegenbeheer. Vanaf 2019 is het vaarwegenbeheer budget onder programma 5 verantwoord gezien de juiste koppeling van de beleidsdoelen. Onder programma 3 was nog een restantbudget van € 492.000 in de reserve Vaarwegen verantwoord. Dit bedrag moet overgeheveld  worden naar programma 5 zodat er op programma 3 een onttrekking van deze reserve plaatsvindt.

Financiën

Financiën

Programmaverantwoording

Bijgestelde begroting

Realisatie

Prognose

Bijstellingen

Lasten

22.012

10.073

21.712

-300

Baten

6.562

477

6.562

Saldo van het programma

15.450

9.596

15.150

-300

Mutaties in de reserves

-506

-698

-192

Beslag op de algemene middelen

15.956

9.596

15.848

-492

Mutaties per reserve

Mutatie per reserve

Programma 3 Bodem, water en milieu

2019

Reserve Project verbetering waterkwaliteit

300

Totaal Stortingen in reserves

300

Reserve (Vaar)wegen

492

Totaal Onttrekkingen aan reserves

492

schaal x € 1.000
Lasten € 21.712
Baten € -6.562
Saldo € 15.150
ga terug