Slotwijziging 2019

4. Economie en energie

4. Economie en energie

Bijstellingen

Bijstellingen

Onderwerp

Frictiebudget nieuwe coalitieakkoord € 300.600

In de najaarsrapportage 2019 is aan Provinciale Staten extra geld gevraagd voor het instellen van een incidenteel ‘frictiebudget nieuwe coalitieakkoord’, om met de in het coalitieakkoord ‘Nieuwe Energie voor Utrecht’ beschreven opgaven al in 2019 van de kant te kunnen komen. Deze middelen zijn in de najaarsrapportage 2019 verantwoord op ‘stelposten’ (algemene middelen). Bij deze slotwijziging worden deze middelen verdeeld naar de desbetreffende programma’s. Voor programma 4 wordt de begroting met € 300.600 verhoogd t.b.v. de energietransitie.

Financiën

Financiën

Programmaverantwoording

Bijgestelde begroting

Realisatie

Prognose

Bijstellingen

Lasten

17.098

8.585

17.398

300

Baten

476

322

476

Saldo van het programma

16.622

8.263

16.922

300

Mutaties in de reserves

319

-113

319

Beslag op de algemene middelen

16.303

8.376

16.603

300

schaal x € 1.000
Lasten € 17.399
Baten € -476
Saldo € 16.923
ga terug