Slotwijziging 2019

Overhead

Overhead

Bijstellingen

Bijstellingen

Onderwerp

Frictiebudget nieuwe coalitieakkoord, verhoging lasten € 532.800

In de Najaarsrapportage 2019 zijn aan Provinciale Staten extra middelen gevraagd voor het instellen van een incidenteel ‘frictiebudget nieuwe coalitieakkoord’, om met de in het coalitieakkoord ‘Nieuwe Energie voor Utrecht’ beschreven opgaven al in 2019 van de kant te kunnen komen. Deze middelen zijn in de najaarsrapportage 2019 verantwoord op ‘stelposten’ (algemene middelen). Bij deze slotwijziging worden deze middelen verdeeld naar de desbetreffende programma’s. Voor het onderdeel overhead wordt de begroting met € 532.800 verhoogd voor o.a. de versterking van de financiële functie en HRO.

Financiën

Financiën

Programmaverantwoording

Bijgestelde begroting

Realisatie

Prognose

Bijstellingen

Lasten

48.993

20.355

49.526

533

Baten

7.144

4.108

7.144

Saldo van het programma

41.849

16.247

42.382

533

Mutaties in de reserves

411

411

Beslag op de algemene middelen

41.438

16.247

41.971

533

schaal x € 1.000
Lasten € 0
Baten € 0
Saldo € 0
ga terug