Slotwijziging 2019

5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

Bijstellingen

Bijstellingen

Onderwerp

Reserve (vaar)wegen, storting reserve € 492.000

Voorheen was er binnen programma 3 budget voor vaarwegenbeheer. Vanaf 2019 is het vaarwegenbeheer onder programma 5 verantwoord. Het restantbudget in de reserve Vaarwegen wat nu onder programma 3 is begroot, moet echter nog worden overgeheveld naar de reserve (vaar)wegen onder programma 5.

Financiën

Financiën

Programmaverantwoording

Bijgestelde begroting

Realisatie

Prognose

Bijstellingen

Lasten

71.849

14.687

71.849

Baten

4.664

2.492

4.664

Saldo van het programma

67.185

12.195

67.185

Mutaties in de reserves

14.019

295

13.527

-492

Beslag op de algemene middelen

53.166

11.900

53.658

492

Mutaties per reserve

Mutatie per reserve

Programma 5 Bereikbaarheid (excl. OV)

2019

Reserve (Vaarwegen)

492

Totaal Stortingen in reserves

492

schaal x € 1.000
Lasten € 71.849
Baten € -4.664
Saldo € 67.185
ga terug