Slotwijziging 2019

Leeswijzer

Leeswijzer

De slotwijziging is de 3e rapportage over het huidige begrotingsjaar 2019. Deze rapportage betreft geen voortgangsrapportage, derhalve zijn er alleen technische wijzigingen opgenomen. Dat wil zeggen budget neutrale wijzigingen waarbij de baten en de lasten dalen of stijgen of aanpassingen in het kasritme. In deze slotwijziging is een uitzondering gemaakt voor één wijziging wat niet technisch is (cofinanciering Europees Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3), pagina 8).

Vanwege de lopende controle van de externe accountant over boekjaar 2018 is het boekjaar 2018 administratief nog niet afgesloten. Hierdoor is het mogelijk dat bepaalde boekingen nog niet in 2019 kunnen worden uitgevoerd. De realisatiecijfers geven daarom op onderdelen nog geen volledig beeld. Boekingen die plaatsvinden binnen de projectadministratie (een soort sub-administratie binnen het financiële systeem) zijn niet zichtbaar op de programma’s.

De slotwijziging sluit af met een aantal bijlagen. In Bijlage 1 wordt de staat van begrotingssubsidies geactualiseerd. Deze staat vormt de grondslag om subsidies aan derden te verstrekken. In Bijlage 2 is een overzicht opgenomen waarin alle begrotingswijzigingen worden weergegeven. Zo is precies te herleiden hoe de oorspronkelijke begroting is aangepast naar de huidige bijgestelde begroting.

De standen voor budgetrealisatie in de slotwijziging hebben betrekking op het derde kwartaal van 2019. De bedragen in de financiële tabellen staan weergegeven in eenheden van € 1.000. Dit is gedaan om de leesbaarheid te vergroten. Een bedrag van € 25.000 staat dus als 25 vermeld in een financiële tabel.

ga terug