Slotwijziging 2019

6. Cultuur en erfgoed

6. Cultuur en erfgoed

Bijstellingen

Bijstellingen

Onderwerp

Vertraging subsidiëring duurzaamheidsmaatregelen Rijks beschermde kerken, verlaging lasten € 600.000

Voor 2019 is € 600.000,- gereserveerd voor de subsidiëring van duurzaamheidsmaatregelen bij zes Rijksbeschermde kerken. Vanwege onervarenheid van de kerkbesturen met de materie en onzekerheid over de toekomst van de gebouwen in relatie tot de investeringen vergt deze pilot meer tijd dan gedacht. Ook leveren aannemers door de drukte in de bouwsector niet op tijd of helemaal niet. Inmiddels is duidelijk dat één kerkbestuur zich heeft teruggetrokken. Gesprekken met de overige kerkbesturen lopen. Er is een ultimatum gesteld om een subsidieaanvraag in te dienen. Op basis van offertes en recente gegevens is het wenselijk de maximum bedragen per kerk aan te passen. De feitelijke beschikking en start van de werkzaamheden zullen in 2020 plaatsvinden. Voor 2019 worden de lasten naar  € 0,-  bijgesteld en wordt de begrootte onttrekking van € 600.000 uit de reserve Investeringsfonds provinciaal erfgoed verlaagd naar € 0,-.

Financiën

Financiën

Programmaverantwoording

Bijgestelde begroting

Realisatie

Prognose

Bijstellingen

Lasten

22.434

10.236

21.834

-600

Baten

2.343

568

2.343

Saldo van het programma

20.091

9.668

19.491

-600

Mutaties in de reserves

1.998

1.398

-600

Beslag op de algemene middelen

18.093

9.668

18.093

0

Mutaties per reserve

Mutatie per reserve

Programma 6 Cultuur en erfgoed

2019

Reserve Investeringsfonds provinciaal erfgoed

-600

Totaal Onttrekkingen aan reserves

-600

schaal x € 1.000
Lasten € 21.834
Baten € -2.343
Saldo € 19.491
ga terug