Slotwijziging 2019

5b. Bereikbaarheid Openbaar Vervoer

5b. Bereikbaarheid Openbaar Vervoer

Bijstellingen

Bijstellingen

Onderwerp

Opvangen mogelijke knelpunten, verhoging lasten € 517.000

In de voorjaarsnota 2018 is er voor de U-10 gemeenten vanuit de bestemmingsreserve Kosten Voorfinanciering budget beschikbaar gesteld voor het opvangen van mogelijke knelpunten. Door de late indiening van de gemeente Utrecht is deze aanvraag in 2019 beschikt. Voorgesteld wordt om het beschikbare budget € 517.000 nu te onttrekken uit de bestemmingsreserve Kosten Voorfinanciering.

Onderwerp

Zero Emissie OV, verlaging lasten € 5 miljoen

In de Kadernota 2019-2023 is € 5 mln. beschikbaar gesteld om invulling te kunnen geven aan het Realisatieplan Zero Emissie OV Per Bus. Inmiddels is met de vervoerder overeengekomen om vanaf 2020 per jaar een bedrag beschikbaar te stellen voor elektrische bussen. Omdat deze regeling dus pas vanaf 2020 ingaat stellen wij nu voor om het beschikbare bedrag € 5 mln. te storten in de reserve Concessie OV.

Financiën

Financiën

Programmaverantwoording

Bijgestelde begroting

Realisatie

Prognose

Bijstellingen

Lasten

168.761

62.565

164.278

-4.483

Baten

116.593

114.464

116.593

Saldo van het programma

52.168

-51.899

47.685

-4.483

Mutaties in de reserves

9.116

4.633

-4.483

Beslag op de algemene middelen

43.052

-51.899

43.052

0

Mutaties per reserve

Mutatie per reserve

Programma 5 Bereikbaarheid

2019

Reserve OV Concessie

5.000

Totaal Stortingen in reserves

5.000

Reserve Kosten Voorfinanciering

-517

Totaal Onttrekkingen aan reserves

-517

schaal x € 1.000
Lasten € 164.278
Baten € -116.593
Saldo € 47.685
ga terug