Slotwijziging 2019

Totaalbeeld Slotwijziging 2019

Totaalbeeld Slotwijziging 2019

Voor u ligt de slotwijziging 2019. De Slotwijziging is de derde financiële rapportage van het lopende begrotingsjaar. In de slotwijziging zijn alleen technische wijzigingen opgenomen. Door het elimineren van de technische afwijkingen zal de kwaliteit van de toelichtingen in de jaarrekening worden vergroot. De kans op met name kasritme-afwijkingen wordt hierdoor verminderd waardoor er meer nadruk komt te liggen op de relevante afwijkingen welke een effect hebben op het jaarrekening resultaat 2019. Zoals eerder vermeld is in deze slotwijziging een uitzondering gemaakt voor één wijziging wat niet technisch is (cofinanciering Europees Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3), pagina 8).

Ook voor de accountantscontrole is de slotwijziging van belang. De accountant controleert namelijk o.a. ook op de begrotingsrechtsmatigheid. Dat wil zeggen of de uitgaven op een programma binnen de kaders van PS passen. In het accountantsrapport dient de accountant te rapporteren over eventuele afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Financiële bijstellingen
Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van bijstellingen.

Programma / Reserve en onderwerp

Lasten 2019

Baten 2019

Totaal

5.820

5.820

Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling

3.012

3.012

Opnemen grondexploitatie Hart van de Heuvelrug in de baten en lasten

3.012

3.012

Programma 2 Landelijk gebied

2.466

-

Cofinanciering Europees Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3)

2.000

Subsidies VHL Natuur en landschap (verwerking n.a.v. NJR 2019)

399

-

Frictiebudget nieuw coalitieakkoord (ten gunste van algemene middelen)

67

-

Programma 3 Bodem, Water en Milieu

-300

-

Kasritmewijziging Impuls verbetering waterkwaliteit

-300

Programma 4 Economie en energie

300

-

Frictiebudget nieuwe coalitieakkoord (ten gunste van algemene middelen)

300

-

Programma 5 Bereikbaarheid (excl. OV)

-

-

Geen wijzigingen

Programma 5 Bereikbaarheid Openbaar Vervoer

-4.483

-

Opvangen mogelijke knelpunten

517

Zero-emissie naar OV

-5.000

Programma 6 Cultuur en erfgoed

-600

-

Vertraging subsidie verduurzaming Rijksbeschermde kerken

-600

-

Programma 7 Bestuur en Middelen

-

-

Geen wijzigingen

-

-

Overhead

533

-

Frictiebudget nieuwe coalitieakkoord (ten gunste van algemene middelen)

533

-

Algemene middelen

-900

-

Frictiebudget nieuwe coalitieakkoord (verdeeld naar programma's)

-900

Mutaties reserves

5.792

2.808

Reserve Programma Landelijk gebied (programma 2)

2.000

Reserve Realisatiestrategie natuurvisie (programma 2)

399

Reserve (Vaar)wegen (programma 3 en 5)

492

492

Reserve Project verbetering waterkwaliteit (programma 3)

300

Reserve Voorfinanciering (programma 5b)

517

Reserve OV concessie (programma 5b)

5.000

Reserve Investeringsfonds erfgoed (programma 6)

-600

Overzicht van het effect op de bijgestelde begroting (na Slotwijziging 2019)

De slotwijziging is de laatste bijstelling van de begroting 2019. Uitgangspunt hierbij de is begroting na de najaarsrapportage 2019. In bijlage 2 wordt een totaal beeld van alle bijstellingen van de begroting in 2019 gegeven.

In onderstaand overzicht is het effect van mutaties uit de slotwijziging 2019 op de totale begroting opgenomen.

Bijgestelde begroting na NJR en PS besluit

Bijstelling Slotwijziging 

Bijgestelde begroting

Lasten

Baten 

Lasten

Baten 

Lasten

Baten 

Ruimtelijke ordening

14.259

0

3.012

3.012

17.271

3.012

Landelijk gebied

56.111

3.631

2.466

58.577

3.631

Bodem, water en milieu

22.012

6.562

-300

21.712

6.562

Economie en energie

17.098

476

300

17.398

476

Bereikbaarheid

71.849

4.664

71.849

4.664

Bereikbaarheid Openbaar Vervoer

168.761

116.593

-4.483

164.278

116.593

Cultuur en erfgoed

22.434

2.343

-600

21.834

2.343

Bestuur en middelen

18.139

2.873

18.139

2.873

Overhead

48.993

7.144

533

49.526

7.144

Totaal programma's en overhead

439.656

144.286

928

3.012

440.584

147.298

Algemene middelen

1140

247.749

-900

240

247.749

Totaal begroting voor reserves

440.796

392.035

28

3.012

440.824

395.047

Mutaties reserves

86.519

131.755

5.792

2.808

92.311

134.563

Totaal

527.315

523.790

5.820

5.820

533.135

529.610

ga terug