Slotwijziging 2019

2. Landelijk gebied

2. Landelijk gebied

Bijstellingen

Bijstellingen

Onderwerp

Cofinanciering Europees Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) € 2.000.000

Om te voorkomen dat Nederland niet effectief en tijdig de financiële middelen EU-POP3 kan benutten, is alle twaalf provincies dringend verzocht om tot overprogrammering over te gaan. In de Utrechtse situatie was dit eerder geen reële optie door zowel kwantitatief als ook kwalitatief onvoldoende aanvragen. Die situatie is nu veranderd: de laatste openstelling van 14 mei 2019 ‘fysieke investeringen voor uitrol van innovaties en modernisering in de agrarische sector’ is zwaar overtekend. Deze overtekening biedt de mogelijkheid om te overprogrammeren, zodat onderuitputting van het EU-budget in 2023 kan worden voorkomen. Er is € 5,1 miljoen meer aangevraagd ten opzichte van het opengestelde plafond (POP3 en provinciaal). Daarnaast is niet het volledige plafond begroot in de begroting 2019, aangezien er begroot was dat er ook in 2020 nog openstellingen zouden plaatsvinden. Voorstel is om aanvullend € 2 miljoen te begroten in 2019 voor cofinanciering POP3, zodat de begroting sluit met de inschatting van de verwachte subsidie uitgaven in 2019.

Onderwerp

Subsidie Vijfheerenlanden natuur en landschap € 399.000

Door de uitbreiding van de provincie met de gemeente Vijfherenlanden hebben wij een aantal subsidieverplichtingen van de provincie Zuid Holland overgenomen. Het betreft onder beleidsdoel ‘Versterken verbinding natuur, maatschappij en economie’ negen subsidies Vijfheerenlanden op het gebied van natuur en landschap. Bij het zoeken naar mogelijkheden om de kosten van Vijfheerenlanden te dekken uit bestaande budgetten, was geconcludeerd dat hiervoor ruimte was in de reserve ‘realisatiestrategie natuurvisie’ en dat dit paste in het doel van die reserve. Abusievelijk is dit echter niet meegenomen in de najaarsrapportage 2019. Via deze slotwijziging, wordt dit alsnog rechtgetrokken.

Onderwerp

Frictiebudget nieuw coalitieakkoord € 66.600

In de Najaarsrapportage 2019 is aan Provinciale Staten extra geld gevraagd voor het instellen van een incidenteel ‘frictiebudget nieuwe coalitieakkoord’, om met de in het coalitieakkoord ‘Nieuwe Energie voor Utrecht’ beschreven opgaven al in 2019 van de kant te kunnen komen. Deze middelen zijn in de najaarsrapportage 2019 verantwoord op ‘stelposten’ (algemene middelen). Bij deze slotwijziging worden deze middelen verdeeld naar de programma’s waar de uitgaven zullen plaatsvinden. De begroting van programma 2 wordt daarom verhoogd met €  66.600 voor Ontwikkelen Robuust Natuurnetwerk.

Financiën

Financiën

Programmaverantwoording

Bijgestelde begroting

Realisatie

Prognose

Bijstellingen

Lasten

56.111

17.755

58.577

2.466

Baten

3.631

1.557

3.631

Saldo van het programma

52.480

16.198

54.946

2.466

Mutaties in de reserves

16.176

125

18.575

2.399

Beslag op de algemene middelen

36.304

16.073

36.371

67

Mutaties per reserve

Mutatie per reserve

Programma 2 Landelijk gebied

2019

Reserve Landelijk Gebied

2.000

Reserve Realisatiestrategie Natuurvisie

399

Totaal Onttrekkingen aan reserves

2.399

schaal x € 1.000
Lasten € 58.577
Baten € -3.631
Saldo € 54.946
ga terug